Privacyverklaring

Privacyverklaring

Algemeen

In deze privacyverklaring informeert zorgboerderij de Pieperhoeve u over de wijze waarop de Pieperhoeve
persoonsgegevens verwerkt, voor welke doeleinden en wat uw rechten zijn (als de Pieperhoeve persoonsgegevens van u verwerkt) en andere informatie die te maken heeft met hoe de Pieperhoeve omgaat met persoonsgegevens. Het gaat hierbij om persoonsgegevens van alle relaties van de Pieperhoeve; zorgvragers, medewerkers, vrijwilligers, stagiaires, vrienden van stichting ‘vrienden van de Pieperhoeve’, leveranciers van goederen en diensten.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over een natuurlijke persoon zeggen. Bijvoorbeeld naam, e-mailadres, geboortedatum, foto’s e.d. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar een natuurlijke persoon herleidt kunnen worden spreken we over persoonsgegevens.

De Pieperhoeve

De Pieperhoeve hecht zeer aan het op een juiste en zorgvuldige wijze van verzamelen en verwerken van persoonsgegevens en verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wetgeving ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens. Met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Pieperhoeve is verantwoordelijke in de zin van de AVG.

Leeswijzer privacyverklaring

Deze privacyverklaring is opgedeeld in verschillende onderdelen waarvan de hoofdlijnen zijn beschreven.

Welke persoonsgegevens verzamelt de Pieperhoeve en wat wordt er mee gedaan?

De Pieperhoeve verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben. Dat zijn bijvoorbeeld clienten, medewerkers, vrijwilligers, stagiaires vrienden en donateurs en leveranciers van goederen en diensten. De Pieperhoeve verzamelt alleen persoonsgegevens uit uw eigen aanmelding/registratie.
De categorieën persoonsgegevens die de Pieperhoeve verwerkt zijn:

  • Persoonlijke gegevens (zoals naam, geslacht, adres, emailadres,
    telefoonnummer)
  • Financiële gegevens (zoals IBAN, betaalgegevens)
  • Specifieke gegevens die te maken hebben met zorginhoud (
    rapportage etc.)

De Pieperhoeve verzamelt en verwerkt alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld.

Hoe lang bewaart de Pieperhoeve uw persoonsgegevens?

De Pieperhoeve bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Hoe gaat de Pieperhoeve om met beveiliging, vertrouwelijkheid en externe partijen?

Wij zijn ons ervan bewust dat persoonsgegevens aan ons zijn toevertrouwd en dat wij daar vertrouwelijk mee om dienen te gaan. Persoonsgegevens worden veilig en zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is, voor gebruik binnen de Pieperhoeve of voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt.
De Pieperhoeve heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Wat zijn uw rechten?

De AVG geeft mensen meer zeggenschap over hun persoonsgegevens. Volgens de AVG heeft u verschillende rechten als het gaat om uw persoonsgegevens die de Pieperhoeve verwerkt: het recht van informatie (daar dient deze privacyverklaring voor), het recht van inzage, het recht van correctie, het recht van verwijdering en het recht om toestemming in te trekken.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht in verband met privacy?

Voor vragen of klachten over deze privacyverklaring of de verwerking van persoonsgegevens door de Pieperhoeve kunt u contact opnemen met ons via het algemene nummer 038-3376682 of / 06-12285196 of via info@pieperhoeve.nl. Graag helpen wij u verder.

Wijzigingen privacybeleid

De Pieperhoeve streeft naar een zo actueel mogelijk privacybeleid en behoudt zich daarom het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. De meest recente versie van de privacyverklaring zal terug te vinden zijn op deze website www.pieperhoeve.nl

Privacyverklaring opgesteld door Rita van Dalfsen versie 1 d.d. 23 mei 2018

Copyright 2024